شبا (شناسه بانکی ایران)

35
4
20
فروردین
1392
20 : 10

«شبا»، شماره ملی حسابهای بانکی بوده و به منظور تسهیل، استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و مبادلات بین المللی بانکهای کشور، بر اساس استاندارد ISO 13616 : 2007 تعریف و تبعین گردید، شماره «شبا» مستقل از نظام شماره گذاری حساب داخلی بانک بوده و طبق اصول و فرمول مشخص با استفاده از شماره حسابهای داخلی بانکها محاسبه و صادر می گردد. در این روش شماره گذاری کشور، بانک، مشتری و نوع حساب قابل شناسایی بوده و نیز دارای کدی کنترلی برای جلوگیری از بروز خطاست.

نظرات کاربران
هیچ نظری تا کنون برای این یادداشت ارسال نشده است.
نظر شما